ZIMIHOME OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA

Ovi uslovi korišćenja predstavljaju pravno obavezujući ugovor između vas i Goldstar East PTE ltd. (“ZimiHome”) koji reguliše vaše korišćenje ZimiHome platforme.

ZimiHome websajt www.zimihome.com („veb lokacija“), mobilne aplikacije („aplikacije“) i srodne usluge, informacije i komunikacije zajedno se nazivaju „ZimiHome platforma“.

Upotreba svih ličnih podataka koje pošaljete kroz ZimiHome platformu ili koje prikupljamo o vama reguliše naša Globalna politika privatnosti („Politika privatnosti“). Saglasni ste da ste upotrebom platforme ZimiHome pročitali i prihvatili Politiku privatnosti.

Vaša saglasnost pri registraciji i daljoj upotrebi platforme ZimiHome predstavlja vaše prihvatanje i saglasnost sa svim uslovima i odredbama ovih Opštih uslova korišćenja, Politikom privatnosti, kao i svim budućim izmenama i dopunama ovog Ugovora (kao što je definisano u daljem tekstu) i kao što to možemo povremeno objavljivati. Ako su bilo kakve buduće promene ovog Ugovora za vas neprihvatljive ili uzrokuju da više ne budete u skladu sa ovim Ugovorom, morate deaktivirati svoj nalog i odmah prestati sa korišćenjem ZimiHome platforme.

Politika privatnosti je uključena referencom u ove Uslove korišćenja i zajedno se u nastavku nazivaju „Ugovor“.

UKOLIKO NE PRIHVATATE DA BUDETE VEZANI OVIM UGOVOROM I PRIDRŽAVATE SE NJEGOVIH USLOVA, NE MOŽETE KORISTITI ILI IMATI PRISTUP ZIMIHOME PLATFORMI.
PRIHVATANJEM USLOVA KORIŠĆENJA I / ILI KORIŠĆENJEM ZIMIHOME PLATFORME, IZJAVLJUJETE DA STE PROČITALI, RAZUMELI I DA PRIHVATATE, BEZ OGRANIČENJA ILI KVALIFIKACIJE, DA SE OBAVEŽETE OVIM UGOVOROM I DA PRIHVATATE SVE NJEGOVE USLOVE.

Vaša upotreba ZimiHome platforme u zemlji koja nije zemlja u kojoj ste registrovani, predstavlja prihvatanje i saglasnost sa svim uslovima i odredbama ovog Ugovora za tu zemlju.
Nekoliko istaknutih uslova korišćenja uključuju:

• Da biste koristili ili pristupili platformi ZimiHome (Odeljak 2), morate imati najmanje zakonski propisanu starosnu dob u jurisdikciji u kojoj prebivate (18 godina za korisnike sa sedištem u Srbiji) i da ste na drugi način sposobni da zaključujete obavezujuće ugovore.
• Slažete se da je tehnologija za platformu ZimiHome data “onakva kakva jeste” i bez garancije (Odeljak 17).
• Saglasni ste da ZimiHome ne daje garanciju i ne snosi nikakvu odgovornost u vezi sa postupcima korisnika na ZimiHome platformi ili izvršavanjem zadataka (Odeljak 17).
• Vaše priznanje i saglasnost da ZimiHome ne nadgleda, usmerava i ne kontroliše rad pružaoca usluga, kao ni obavljene zadatke (Odeljak 1).
• Vaše priznanje i saglasnost da su Korisnici usluga (Klijenti) jedini odgovorni za utvrđivanje da li je Pružalac usluga koga angažuju kvalifikovan za obavljanje posla (Odeljci 1 i 23).
• Vaša potvrda i saglasnost da su Pružaoci usluga nezavisni ugovarači Klijenata, a ne zaposleni, nezavisni ugovarači ili dobavljači usluga ZimiHome (Odeljak 1).
• Vaš pristanak da korišćenje ZimiHome platforme smatrate bezbednim i ne ugrožavate ZimiHome bilo kakvim tvrdnjama/izjavama u vezi vaše upotrebe ili nemogućnosti upotrebe ZimiHome platforme ili sadržaja koji su s vašeg naloga dostavljeni na platformu ZimiHome (Odeljak 18).
• Vaša saglasnost da će se bilo kakvi eventualni pravni sporovi sa ZimiHome-om obavljati na pojedinačnoj osnovi u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, a sve u Odeljku 28.

1. Platforma ZimiHome povezuje Pružaoce Usluga i Klijente

ZimiHome Platforma je web-bazirana komunikaciona platforma koja omogućava povezivanje Klijenata i Pružaoca usluga. „Klijenti“ su fizičke osobe i / ili preduzeća koja žele da dobiju kratkoročne usluge („Usluge“) od Pružaoca usluga i zato su to direktni klijenti pružaoca usluga, a „Pružaoci usluga“ su pojedinci ili preduzeća koja žele da obavljaju usluge za klijente. Klijenti i Pružaoci usluga zajedno se u daljem tekstu nazivaju „Korisnici.“ Ako se sa drugim Korisnikom dogovorite o uslovima pružanja usluge, vi i taj drugi Korisnik formirate Ugovor o usluzi direktno između vas dvoje, kako je detaljnije navedeno u Odeljku 3.

PRUŽAOCI USLUGA SU NEZAVISNI UGOVORNICI KLIJENATA, A NE ZAPOSLENI, PARTNERI, PREDSTAVNICI, AGENTI, ZAJEDNIČKI PREDUZETNICI, NEZAVISNI UGOVORNICI ILI KORISNICI FRANŠIZE ZIMIHOME. ZIMIHOME NE IZVRŠAVA USLUGE I NE ZAPOŠLJAVA POJEDINCE ZA OBAVLJANJE USLUGA. OMOGUĆAVANJEM DA LJUDI KOJIMA TREBAJU USLUGE DODJU U KONTAKT SA PRUŽAOCIMA USLUGA, ZIMIHOME POSLUJE KAO ONLINE TRŽIŠTE KOJE POVEZUJE KORISNIKE.
KORISNICI OVIM PRIHVATAJU DA ZIMIHOME NE NADGLEDA, NE OBLIKUJE, NE DIREKTUJE, NE KONTROLIŠE RAD PRUŽAOCA USLUGA I IZRIČITO NE PRIHVATA BILO KOJU ODGOVORNOST ZA IZVRŠENE USLUGE UKLJUČUJUĆI NJIHOV KVALITET KAO I SPOSOBNOST PRUŽAOCA USLUGE ZA IZVRŠENJE ISTE, NITI ZA NJIHOVO PRIDRŽAVANJE BILO KOM ZAKONU, STATUTU, REGULATIVI ILI KODEKSU.

Bilo koja referenca na ZimiHome platformi o Pružaocu usluga da je licenciran ili označen na neki način , npr. „označeno“, „pouzdano“, „stopa pouzdanosti“, „elita“, „velika vrednost“, „provereno“ ( ili slični izrazi) označava samo da je Pružalac usluge završio relevantni posao ili ispunio određene kriterijume i ne predstavlja ništa drugo. Bilo kakav opis tog tipa nije odobrenje, sertifikovanje ili garancija od strane ZimiHome-a o veštini ili kvalifikaciji takvog Pružaoca usluge niti da su licencirani, pouzdani, sigurni ili pogodni. Umesto toga, svaki takav opis treba da bude korisna informacija za Klijente da procene kada donose sopstvene odluke o identitetu i podobnosti Pružaoca usluga sa kojima kontaktiraju ili komuniciraju putem platforme ZimiHome.

ZimiHome platforma omogućava povezivanje korisnika radi poručivanja i pružanja usluga. ZimiHome nije odgovoran za učinak, niti ima kontrolu nad kvalitetom, vremenskim rokom, zakonitošću ili bilo kojim drugim aspektom Usluga, Pružalaca usluga ili Klijenata, niti za integritet, odgovornost, kompetencije, kvalifikacije ili bilo koje od radnji ili propusta bilo kojeg korisnika ili bilo koje ocene ili komentara koje su korisnici dali jedni drugima. ZimiHome ne daje garancije ili izjave o prikladnosti, pouzdanosti, pravovremenosti ili tačnosti Usluga koje su tražene ili Usluge pružene od korisnika ili komunikacije između korisnika identifikovanih putem platforme ZimiHome, bilo da se radi o javnim ili privatnim, online ili offline interakcije, ili na bilo koji drugi način.

2. Provere korisnika i izjave i garancije korisnika

Provere korisnika

Korisnici mogu biti podvrgnuti postupku provere pre nego što se registruju i za vreme korišćenja platforme ZimiHome, koja može uključivati, ali nije ograničena na: verifikaciju identiteta, provere radnih sposobnosti i kriminalističke provere, koristeći usluge trećih strana po potrebi (“Provere”). Iako ZimiHome može obavljati provere, ZimiHome ne može potvrditi da je svaki Korisnik onaj koji tvrde da jeste, i ZimiHome ne može i ne preuzima nikakvu odgovornost za tačnost ili pouzdanost podataka o Back Check-u.

Kada komunicirate sa drugim korisnicima, trebalo bi da budite oprezni i da koristite zdrav razum kako biste zaštitili svoju ličnu sigurnost, podatke i imovinu, baš kao što biste radili sa bilo kojim drugim osobama koje ne poznajete.
ZimiHome neće biti odgovoran za bilo kakve lažne ili pogrešne izjave koje su dali korisnici platforme ZimiHome.

NI ZIMIHOME, NITI AFFILIATE PARTNERI, NI KORISNICI LICENCE UKLJUČUJUĆI DIREKTORE, VLASNIKE AKCIJA, AGENTE, INVESTITORE, ADVOKATE, PREDSTAVNIKE, ZAPOSLENE, ITD. (“SARADNICI”) NISU ODGOVORNI ZA PONAŠANJE, BILO ONLINE ILI OFFLINE, SVAKOG KORISNIKA ZIMIHOME PLATFORME I, DO MERE DOZVOLJENE ZAKONOM, IZUZIMATE ZIMIHOME I SVE NJEGOVE SARADNIKE OD SVIH ODGOVORNOSTI, TVRDNJI, ZAHTEVA I ODŠTETE BILO KOJE VRSTE I NA BILO KOJI NAČIN.

Izjave i garancije korisnika

Svi korisnici izjavljuju i garantuju da:

• Imate zakonski propisanu starosnu dob u jurisdikciji u kojoj prebivate (18 godina ili stariji za korisnike u Srbiji) i na drugi način ste u mogućnosti da zaključite obavezujuće ugovore;
• Imate pravo, ovlašćenja i sposobnost da zaključite ovaj sporazum i da se pridržavate odredaba i uslova ovog sporazuma i saglasni ste da ćete se toga pridržavati;
• Pročitali ste, razumete i saglasni ste da se obavežete ovim Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti;
• Poštovaćete privatnost (uključujući privatni, porodični i kućni život), vlasništvo i prava na zaštitu podataka korisnika i nećete snimati (bilo da je video ili audio ili na neki drugi način) bilo kakvu Uslugu ili bilo kakvu interakciju od strane bilo kog korisnika i / ili ZimiHome u vezi sa ZimiHome platformom bez prethodnog pismenog pristanka ZimiHome-a i / ili relevantnog saradnika, prema potrebi;
• Ispunićete obaveze koje ste preuzeli prema drugim Korisnicima, jasno i brzo ćete komunicirati, biti prisutni i / ili dostupni u vreme u kojem se dogovorite sa svojim pružaocem usluga ili klijentom, ovisno o slučaju, i koristićete samo one opcije plaćanja koji je ZimiHome pružio putem platforme ZimiHome („PSP“);
• Ponašaćete se profesionalno i odgovorno u interakcijama sa drugim korisnicima;
• Na vašem profilu ćete koristiti svoje pravo ime ili naziv preduzeća i ažuriranu fotografiju
• Kada koristite ili pristupate platformi ZimiHome, postupaćete u skladu sa svim važećim lokalnim, državnim, pokrajinskim, nacionalnim ili međunarodnim pravom ili običajima i u dobroj nameri;
• Nećete koristiti ZimiHome platformu za kupovinu ili isporuku alkohola ili bilo koje druge kontrolisane ili ilegalne supstance ili usluge.
• Kada sklopite ovaj ugovor u ime kompanije ili druge organizacije, izjavljujete i garantujete da imate ovlašćenja da delujete u ime tog entiteta i da vežete taj entitet za ovaj sporazum.
Pružaoci usluga dodatno garantuju da:
• Kada koristite platformu ZimiHome, poslujete kao samostalni vlasnik, partnerstvo, društvo sa ograničenom odgovornošću, partnerstvo sa ograničenom odgovornošću, korporacija ili drugi poslovni subjekt;
• Obično se bavite samostalno uspostavljenim poslom iste prirode kao što su i usluge koje nudite klijentima putem platforme ZimiHome i održavate nezavisnu klijentelu;
• Imate neograničeno pravo da radite u jurisdikciji u kojoj ćete obavljati usluge;
• Ako se usluga vrši u jurisdikciji koja od vas zahteva da imate poslovnu licencu ili registraciju poreza na posao, vi imate potrebnu poslovnu licencu ili registraciju poslovnog poreza;
• Odgovorni ste za identifikaciju i dobijanje svih potrebnih licenci, dozvola ili registracija pre nego što ponudite Usluge i obavite Usluge za koje je to neophodno;
• Imate sva neophodna osiguranja i/ili mere bezbednosti koja su potrebna da biste vodili svoj posao i pružali svoje usluge;
• Ispoštovaćete svoje obaveze prema drugim korisnicima na Platformi, uključujući i brzo odgovaranje na pozive; obavljanje usluge (a) prema dogovoru sa vašim klijentom; i pružanje blagovremenih, visokokvalitetnih usluga svojim klijentima;
• Nudićete i pružati samo usluge za koje imate potrebna znanja i stručnost, i pružaćete usluge bezbedno i u skladu sa svim važećim zakonima.

3. Ugovor između klijenata i pružaoca usluga

Priznajete i slažete se da je pravno obavezujući ugovor sa drugim korisnikom („ugovor o usluzi“) formiran kada se vi i taj korisnik složite sa uslovima usluge. Uslovi Ugovora o usluzi uključuju uslove navedene u ovom odeljku 3, uslove angažovanja koji su predloženi i prihvaćeni na platformi ZimiHome, kao i sve druge ugovorne uslove koje su prihvatili i pružaoc usluga i njegov klijent u meri u kojoj ti uslovi nisu u suprotnosti sa odredbama ovog sporazuma, uključujući ovaj odeljak 3, i ne proširuju obaveze ZimiHome-a niti ograničavaju prava ZimiHome-a na osnovu ovog sporazuma.

ZimiHome nije stranka ni u jednom ugovoru o usluzi, i formiranje Ugovora o usluzi neće ni pod kojim uslovima stvoriti radni ili drugi uslužni odnos između ZimiHome-a i pružaoca usluga, niti će stvoriti radni odnos između klijenta i pružaoca usluga.

Korisnici nemaju ovlašćenja za zaključivanje pismenih ili usmenih – bilo da su podrazumevani ili izričiti – ugovori u ime ZimiHomea. Uloga ZimiHome-a, osim omogućavanja povezivanja klijenata i pružaoca usluga putem njegove internet komunikacijske platforme, jeste da deluje kao agent za naplatu ograničenih sredstava u ime pružaoca usluge, da olakšava plaćanje za usluge u ime pružaoca usluge putem platforme ZimiHome koristeći PSP. Delujući kao agent za naplatu ograničenih sredstava za usluge na ZimiHome platformi, ZimiHome se odriče bilo koje druge agencije ili vlasti da deluje u ime pružaoca usluga i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koja dela ili propuste pružaoca usluga, bilo u okviru ili izvan platforme ZimiHome.

Ako je klijent unapred odobrio, pružaoc usluge nije obavezan da lično izvrši uslugu. Pružaoci usluga mogu angažovati pomoćnike, pomagače, podugovarače ili drugo osoblje (pod nazivom „pomoćnici pružaoca usluga“).
Iz bezbednosnih razloga takvi pomoćnici pružaoca usluga moraju biti provereni preko platforme ZimiHome. Nepoštovanje ove odredbe od strane pružaoca usluga predstavlja kršenje ovih Uslova korišćenja i moglo bi dovesti do uklanjanja njihovog naloga sa ZimiHome platforme. Pružalac usluge preuzima punu i isključivu odgovornost za dela i propuste svojih takvih pomoćnika i u potpunosti je odgovoran za zakonito plaćanje svih naknada, pogodnosti i troškova pomoćnika, ako postoje, i za sva potrebna i primenljiva poreska odbijanja.
Klijenti su odgovorni za potvrdu svojim pružaocima usluga da su njihovi pomoćnici registrovani pružaoci usluga na platformi ZimiHome i klijenti razumeju da zaključuju zasebne ugovore o uslugama sa pružaocem usluge i svakim pomoćnikom pružaoca usluge.

Tokom korišćenja platforme ZimiHome, klijenti, prema vlastitom nahođenju, određuju da li će biti prisutni ili ne kada se izvršava usluga. Klijenti koji se odluče da ne budu prisutni kada se usluga obavlja, slažu se da ako neko drugi osim njih rezerviše uslugu u njihovo ime ili je prisutan kada se usluga obavlja, oni će to lice imenovati svojim agentom („klijentov agent“) i pružaoc usluga može preuzeti i slediti uputstva od klijentovog agenta kao da je takav nalog dat od klijenta.

Ako ste klijentov agent i pristupate i koristite ZimiHome platformu u ime klijenta, izjavljujete da imate ovlašćenja da delujete kao njihov agent i da tu osobu povežete kao glavnu za sve odredbe Uslova pružanja usluge. Klijent preuzima punu i isključivu odgovornost za dela i propuste klijentovih agenata.

Klijent će platiti svog pružaoca usluga u potpunosti za sve usluge putem PSP-a kako je naznačeno na platformi ZimiHome, po cenama koje su ugovorne strane dogovorile u Ugovoru o usluzi. Svaka stranka se slaže da će se pridržavati Ugovora o usluzi i ovog Ugovora tokom angažovanja, izvođenja i završetka usluge.

4. Naplata i plaćanje

Korisnici ZimiHome platforme ugovaraju usluge direktno sa drugim korisnicima. ZimiHome neće biti stranka ni u jednom Ugovoru za usluge. Plaćanje za usluge putem platforme ZimiHome vrši se od klijenta pružaocu usluga putem PSP-a. Ako Klijent ne izvrši uplatu, ZimiHome nije u obavezi da izvrši nadoknadu pružaocu usluge.

Plaćanje usluge, naknada za usluge i naknada za platformu moraju biti plaćeni putem PSP-a. Korisnici platforme ZimiHome moraće da dostave detalje o načinu plaćanja ZimiHome-u i PSP-u. Klijenti će biti odgovorni za plaćanje fakture (faktura) za svaku Uslugu, što će uključivati (I) cene usluga dostavljene od strane pružaoca usluga a na koje su ugovorene strane pristale (“Naplata za uslugu”), (II) sve izdatke iz džepa koji su ugovorne strane dogovorile i koje je podneo pružalac usluga u vezi sa uslugom, (III) naknade za otkazivanje, ako je primenljivo.

Pored toga, Klijent ili prema uputstvu Klijenta, računu može dodati napojnice ili zahvalnost (samo kada je sredstvo plaćanja gotovina), a koje u potpunosti zadržava pružalac usluge. Klijentima se takođe mogu naplatiti naknade za obradu kreditnih kartica u iznosu od 3% od ukupnog iznosa troškova ako troškovi koji se odnose na Uslugu pojedinačno ili Usluge u zbiru tokom 30 dana prelaze 300 USD / 300 £ / 300 €, kako je primenljivo u lokalnoj zemlji. Pružaoci usluga biće odgovorni za plaćanje (i) naknade ZimiHome-u za korišćenje platforme i (ii) naknade za otkazivanje, ako je primenljivo.

Od pružaoca usluga će se tražiti da otvore račun kod PSP-a za koji može biti potrebno bilo šta ili sve od sledećeg: registracija u PSP-u, slaganje sa uslovima usluge PSP-a („Ugovor o uslugama PSP-a“) i završetak postupka provere i / ili potvrđivanje računa na zahtev PSP-a. Prihvatanjem ovih Uslova pružanja usluge, svaki Pružalac usluge se slaže da su preuzeli ili štampali i pregledali i pristali na PSP Ugovor o uslugama.
Imajte na umu da ZimiHome nije strana u ugovoru o PSP uslugama i da ste vi, PSP i bilo koje druge strane navedene u Ugovoru o PSP uslugama strane u sporazumu o PSP uslugama i da ZimiHome nema nikakvih obaveza ili odgovornosti prema bilo kom Pružaocu usluga ili drugoj strani u ugovoru o PSP uslugama.

Da bi sprečili prevare i zaštitili informacije korisnika od rizika neovlašćenog pristupa, ZimiHome i / ili PSP mogu da testiraju nalog pre aktiviranja i pre svake rezervacije. Kao deo postupka testiranja, privremena novčana sredstva mogu se položiti na račun povezan sa Korisnikom i zatim vratiti u roku od 1-3 radna dana. Zbog razlike u zahtevima PSP-a i izdavaoca kreditne kartice, ta privremena naplata može varirati u zavisnosti od procenjene vrednosti usluge i troškova.

Kada klijent dobije potvrdu putem platforme ZimiHome ili putem e-pošte da je usluga završena, klijent automatski ovlašćuje PSP da obradi naplatu. Korisnicima se može naplatiti jednočasovna naknada za otkazivanje po satnici tarife pružaoca usluge putem PSP-a ako rezervišu (ili prihvate) uslugu, ali otkažu je pre (ili ako se ne pojave na zakazanom mestu) zakazanog vremena izvođenja.

ZimiHome zadržava pravo (ali ne i obavezu) na zahtev klijenta ili pružaoca usluga, ili po obaveštenju o bilo kojoj potencijalnoj prevari, neovlašćenim troškovima ili drugim zloupotrebama platforme ZimiHome, da (i) drži na čekanju plaćanje usluge, dodatnih troškova i / ili napojnicu ili novčanu naknadu (ako je primenljivo) ili (ii) vrši povraćaj ili obezbedjuje otplatu, ili organizuje da PSP to učini.

Korisnici platforme ZimiHome biće odgovorni za sve poreze (uključujući PDV, ako je primenljivo u zemlji u kojoj se usluga vrši) koji moraju biti plaćeni za usluge predviđene Ugovorom.

5. Takmičenja, poklon kartice i promotivni kodovi

ZimiHome povremeno može korisnicima pružiti određene promotivne mogućnosti i popuste. Sve takve promocije izvodiće se po vlastitom nahođenju ZimiHome-a, a ZimiHome ih može u bilo kojem trenutku implementirati, modifikovati ili ukloniti bez prethodne najave. Odgovornost ZimiHome-a i njegovih saradnika, kao i bilo kojeg od korporativnih partnera ZimiHome u skladu sa takvim promotivnim mogućnostima i takmičenjima, podleže ograničenjima navedenim u odeljku 17 ovih Uslova korišćenja.

ZimiHome poklon kartice („poklon kartice“) i promotivni kodovi („promo kodovi“) mogu biti dostupni i mogu se koristiti za plaćanje usluga, kao i ZimiHome naknade za usluge i troškove platforme, delimično ili u celosti, ali se ne mogu koristiti za povraćaj sredstava, troškove iz džepa ili napojnice, a u vezi sa uslugom koja se pruža putem platforme ZimiHome.

6. Javne stranice; Prihvatljiva upotreba

Platforma ZimiHome može da sadrži profile, sisteme e-pošte, blogove, oglasne table, preglede, ocene, objave usluga, opcije za ćaskanje, stranice za novosti, forume, društvene grupe i / ili druge sadržaje za poruke ili komunikaciju („javne stranice“) koje korisnicima omogućavaju komunikaciju sa drugim korisnicima. Takve stranice možete koristiti samo za slanje i primanje poruka i materijala koji su relevantni i odgovarajući datoj stranici.
Platforma ZimiHome ne može se koristiti u bilo koju od sledećih svrha:
Klevetati, zloupotrebljavati, uznemiravati, pretiti, zastrašivati, lažno predstavljati, dovesti u zabludu ili na drugi način prekršiti prava (kao što su, ali ne ograničavajući se na, prava na privatnost, poverljivost, ugled i publicitet) drugih, uključujući korisnike i osoblje ZimiHome-a ;
Objavljivati, distribuirati bilo kakve nepristojne, klevetničke, povređujuće ili nezakonite izraze, materijale ili informacije;
Da učitavate datoteke koje sadrže softver ili drugi materijal koji krši prava intelektualne svojine (ili prava na privatnost ili publicitet) bilo kog korisnika, treće strane ili ZimiHome;
Da učitate datoteke ili skripte kao što su trojanski konji, oštećene datoteke, SQL injekcije, crvi, vremenske bombe, tasteri za otkazivanje ili bilo koje druge datoteke ili softver koji mogu oštetiti ZimiHome ili računare njegovih korisnika;
Oglasiti ili ponuditi prodaju bilo koje robe ili usluge u bilo koju komercijalnu svrhu putem platforme ZimiHome koje nisu relevantne za ponuđene Usluge;
Da objavite ili izmenite uslugu koja zahteva od korisnika (i) kupovinu ili nabavku poklon kartica ili novčanih naloga (ii) kupovinu predmeta velike vrednosti (preko 300 USD / 300 € , bez prethodne autorizacije od ZimiHome-a, (iii) putovanje u različite zemlje za vreme obavljanja usluge, (iv) pružanje usluga deljenja prevoza izmedju korisnika (v) postavljanje ocena ili pregleda na bilo kojoj veb lokaciji treće strane kršeći uslove upotrebe te treće veb strane, ili (vi) na drugi način učestvovati u aktivnostima koje je ZimiHome prema vlastitom nahođenju proglasio nezakonitim ili štetnim ili na drugi način neprikladnim;
Sprovoditi ili prosleđivati ankete, takmičenja, piramidalne šeme ili lančana pisma;
Lažno predstavljati drugu osobu ili korisnika ili dozvoliti bilo kojoj drugoj osobi ili entitetu da koristi vaš korisnički profil za objavljivanje ili pregled komentara;

Dok koristite platformu ZimiHome ne smete:

Koristiti ZimiHome platformu za bilo kakvu neovlašćenu ili nezakonitu svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se, na objavljivanje ili izvršenje usluge kršeći lokalne, državne, pokrajinske, nacionalne ili međunarodne zakone;
Objaviti ili otpremiti bilo koji sadržaj za koji niste stekli potrebna prava i dozvole za upotrebu na odgovarajući način;
Objavljivati istu uslugu više puta (“Spam”);
Preuzimati bilo koju datoteku koju je objavio drugi korisnik za koju znate ili je logično da znate da ne može legalno biti distribuirana preko platforme ZimiHome;
Zabraniti ili sprečiti bilo kom drugom korisniku da koristi javne stranice;
Izjaviti ili nagovestiti da sve izjave koje dajete (bilo da se radi na ZimiHome platformi ili van nje) je odobrio ZimiHome, bez prethodnog pismenog odobrenja ZimiHome-a;
Koristiti robota, pauka, metaoznaku, „skriveni tekst“, agenta, robota, skriptu i / ili automatske procese ili uređaje za izvlačenje podataka, pretraživanje, skeniranje, prikupljanje, ponovno objavljivanje, preraspodelu, prenos , prodaju, licenciranje, preuzimanje, upravljanje platforme ZimiHome ili elektronske adrese ili ličnih podatke drugih, na bilo koji način;
Optužiti ili koristiti tehnike optuživanja kako biste oštetili ZimiHome platformu ili bilo koji njen deo;
Hakovati ili ometati platformu ZimiHome, njene servere ili bilo koju povezano mrežu;
Prilagoditi, izmeniti, licencirati, podlicencirati ili prevesti ZimiHome platformu za sopstvenu ličnu ili komercijalnu upotrebu;
Vizuelno ili na drugi način ukloniti, izmeniti ili zloupotrebiti bilo koja autorska prava, žigove ili zaštitne marke ili prava u vlasništvu ZimiHome-a i njegovih saradnika ;
Učitati sadržaj na ZimiHome platformu koji je uvredljiv i / ili štetan, uključujući, ali ne ograničavajući se na, sadržaj koji zagovara, odobrava, izjavljuje ili promoviše rasizam, bahatost, mržnju ili bilo kakvu povredu bilo kojeg pojedinca ili grupe pojedinaca;
Učitati sadržaj koji pruža materijale ili pristup materijalima koji iskorištavaju ljude na uvredljiv, nasilni ili seksualni način;
Koristiti platformu ZimiHome da biste zatražili bilo koji drugi posao, veb lokaciju ili uslugu ili na drugi način kontaktirali korisnike radi zapošljavanja, ugovaranja ili bilo koje druge svrhe koja nije vezana za upotrebu platforme ZimiHome kako je ovde navedeno;
Koristiti ZimiHome platformu za prikupljanje korisničkih imena, adresa e-pošte ili drugih ličnih podataka korisnika putem elektronskih ili drugih načina;
Koristiti ZimiHome platformu ili usluge kršeći ovaj sporazum;
Koristiti platformu ZimiHome na neistinit ili pogrešan način (direktno ili propuštanjem ili neuspehom ažuriranja podataka), ili za pristup poverljivim informacijama i poslovnim tajniama ZimiHome za javno objavljivanje ili druge svrhe;
Pokušati zaobilaziti platni sistem ili naknade za usluge ili naknade na platformi na bilo koji način, ali bez ograničenja na, izvršavanje ili obradu plaćanja izvan platforme ZimiHome, pružanje netačnih informacija o računima ili na drugi način fakturiranje na prevarantski način;
Registrovati se pod različitim korisničkim imenima ili identitetima nakon što je vaš račun obustavljen ili ukinuti, ili registrovati naloge pod više korisničkih imena ili lažnih identiteta ili se registrovati koristeći lažnu ili jednokratnu e-poštu ili telefonski broj;
Navesti bilo koju treću stranu da se uključi u gore navedene ograničene aktivnosti; ili
Koristiti alate sa ciljem maskiranja vaše IP adrese (poput TOR mreže).

Razumete da će sve prijave koje se daju na javnim stranicama biti javne i da ćete biti javno identifikovani svojim imenom ili podacima za prijavu tokom komunikacije na javnim stranicama. ZimiHome neće biti odgovoran za postupanje nijednog korisnika u vezi sa bilo kakvim informacijama ili materijalima objavljenim na javnim stranicama.

7. Ažuriranja i nadogradnje mobilnih aplikacija

Instaliranjem aplikacije(a) pristajete na instalaciju aplikacije(a) i sve ispravke ili nadogradnje koje su objavljene preko platforme ZimiHome. Aplikacija (uključujući bilo kakve ispravke ili nadogradnje) može (i) prouzrokovati da vaš uređaj automatski komunicira sa serverima ZimiHome-a radi isporučivanje funkcionalnosti aplikacije i zapisivanje metrike korišćenja, (ii) uticati na preference vezane za aplikaciju ili podatke sačuvane na vašem uređaju i ( iii) da prikuplja lične podatke kako je navedeno u našoj politici privatnosti. Aplikaciju možete deinstalirati u bilo koje vreme.

8. Deaktivacija i suspenzija

ZimiHome može suspendovati vaše pravo na korišćenje platforme ZimiHome dok istražuje potencijalno kršenje ovog ugovora. ZimiHome može deaktivirati vaš nalog ili ograničiti upotrebu platforme ZimiHome nakon što utvrdi da ste prekršili odredbu ovog Ugovora („Kršenje Uslova korišćenja“). ZimiHome će vam dostaviti pismeno obaveštenje o svojoj odluci. Ako želite da uložite žalbu na ovu odluku, kontaktirajte info@zimihome.com u roku od 14 dana od prijema takvog obaveštenja sa osnovom žalbe.

Ako ZimiHome suspenduje ili deaktivira vaš nalog ili vam ograniči upotrebu platforme ZimiHome u skladu sa ovim odeljkom 8, zabranjeno vam je da se registrujete i kreirate novi nalog pod vašim imenom ili imenom preduzeća, lažnim ili posuđenim imenom ili imenom bilo koje treće strane, čak i ako možda delujete u ime treće strane.

Čak i nakon što vaše pravo na upotrebu platforme ZimiHome bude suspendovano, raskinuto ili ograničeno, ovaj ugovor će i dalje biti primenljiv protiv vas. ZimiHome zadržava pravo da preduzme odgovarajuće pravne mere u skladu sa Sporazumom.
ZimiHome zadržava pravo da izmeni ili ukine, privremeno ili trajno, sve ili bilo koji deo ZimiHome platforme po vlastitom nahođenju. ZimiHome će vas obavestiti o bilo kakvoj takvoj izmeni ili prekidu kako to zahteva zakon. U meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, ZimiHome neće biti odgovoran za bilo kakve izmene ili prekide svih ili bilo kog dela platforme ZimiHome. ZimiHome ima pravo da ograniči bilo koga da završi registraciju kao pružalac usluga ako takva osoba može ugroziti sigurnost i integritet platforme ZimiHome ili ako je takvo ograničenje potrebno da se reši bilo koja druga razumna poslovna briga.

U bilo kojem trenutku možete raskinuti ovaj Ugovor tako što ćete prekinuti svako korišćenje platforme ZimiHome i deaktivirati svoj nalog. Svi delovi ovog Ugovora koji bi po svojoj prirodi trebali preživeti istek ili raskid ovog Ugovora nastavljaju se sa punom snagom i dejstvuju nakon i bez obzira na istek ili raskid ovog Sporazuma ili vaše korišćenje ZimiHome platforme.

9. Nalog, lozinka, bezbednost i telefonska komunikacija

Morate se registrovati na ZimiHome i otvoriti nalog da biste koristili ZimiHome platformu. Jedini ste ovlašćeni korisnik svog naloga. Odgovorni ste za održavanje poverljivosti bilo koje prijave, lozinke i broja računa koji ste obezbedili vi ili vam je dao ZimiHome za pristup platformi ZimiHome. Vi ste jedini i u potpunosti odgovorni za sve aktivnosti koje se događaju pod vašom lozinkom ili računom, čak i ako to niste vi odobrili. ZimiHome nema kontrolu nad upotrebom bilo kog korisničkog naloga i izričito se odriče bilo kakve odgovornosti proizišle iz njega. Ako sumnjate da bilo koja neovlašćena strana možda koristi vašu lozinku ili nalog ili sumnjate na bilo koje drugo kršenje sigurnosti, pristajete da odmah obavestite ZimiHome.
Priznajete da se telefonski pozivi prema ili sa ZimiHome-a, zajedno sa njegovim agentima i povezanim partnerima mogu nadgledati i snimati u svrhu kontrole kvaliteta i obuke.

Potvrđujete da su bilo koji kontakt podaci dostavljeni ZimiHome, našim agentima i povezanim licima i Korisnicima, uključujući, ali ne ograničavajući se na vaše ime, naziv preduzeća, poštansku adresu, e-adresu, vaš kućni ili poslovni broj telefona, i / ili vaš mobilni telefon broj, tačni. Potvrđujete da ste trenutni pretplatnik ili vlasnik bilo kojeg telefonskog broja koji navedete. Strogo vam je zabranjeno da navedete telefonski broj koji nije vaš.

10. Sadržaj generisan od strane korisnika

„Korisnički generirani sadržaj“ definiše se kao sve informacije i materijali koje dajete kompaniji ZimiHome, njenim korporativnim partnerima ili drugim korisnicima u vezi sa vašom registracijom i korišćenjem ZimiHome platforme i učešćem u ZimiHome promotivnim kampanjama, uključujući, bez ograničenja, informacije i materijale objavljene ili prosleđene na upotrebu na javnim stranicama. Vi ste jedini odgovorni za korisnički generiran sadržaj, a mi delujemo samo kao pasivni kanal za vašu internetsku distribuciju i objavljivanje vašeg generisanog sadržaja. Priznajete i slažete se da ZimiHome nije uključen u stvaranje ili razvoj korisnički generiranog sadržaja, odriče se bilo kakve odgovornosti za sadržaj koji je generisao korisnik i ne može biti odgovoran za potraživanja koja proizlaze iz ili se odnose na sadržaj koji je generisao korisnik. Nadalje, potvrđujete i slažete se da ZimiHome nema obavezu nadziranja ili pregledavanja sadržaja koji je generisao korisnik, ali zadržava pravo da ograniči ili ukloni sadržaj koji je generisao korisnik ako nije u skladu sa uslovima ovog Ugovora.

Izjavljujete i jamčite ZimiHome-u da vaš sadržaj koji ste generisali kao korisnik (a) neće biti lažan, netačan, nepotpun ili pogrešan; (b) neće uključivati prenos ili prodaju ilegalnih, falsifikovanih ili ukradenih stvari; (c) neće narušavati privatnost ili autorska prava, patent, zaštitni znak, trgovačku tajnu ili drugo vlasničko pravo ili prava javnosti ili ličnosti (u meri u kojoj je zakonom priznato u zemlji u kojoj se usluga vrši); (d) neće prekršiti nijedan zakon, statut, uredbu, kodeks ili propis (uključujući bez ograničenja one koji regulišu kontrolu izvoza, zaštitu potrošača, nelojalnu konkurenciju, anti-diskriminaciju, podsticanje mržnje ili lažno ili zavaravajuće oglašavanje, anti- spam ili privatnosti ); (e) neće biti klevetnički, zlonamerni, preteći ili uznemiravajući; (f) neće biti nepristojan ili sadržavati pornografiju (uključujući, ali ne ograničavajući se na dečiju pornografiju) ili biti štetna za maloletnike; (g) neće sadržati viruse, skripte kao što su Trojanski konji, SQL injekcije, crvi, vremenske bombe, oštećene datoteke, datoteke za otkazivanje ili druge programske rutine za programiranje koje imaju za cilj oštetiti, štetno ometati, prikriveno presretanje ili eksproprijaciju bilo kog sistema, podataka ili lične podatke; (h) neće tvrditi ili na bilo koji način objaviti da ste zaposleni ili direktno angažovani ili povezani sa ZimiHome ili na bilo koji drugi način da delujete kao predstavnik ili agent ZimiHome-a; i (i) neće stvoriti odgovornost za ZimiHome niti će ZimiHome izgubiti (u celini ili delimično) usluge svojih Internet provajdera (ISP) ili drugih partnera ili dobavljača.

Platforma ZimiHome skladišti korisnički generirani sadržaj koji se odnosi na preglede i ocene pružaoca usluga („Povratne informacije“). Povratne informacije su mišljenje korisnika, a ne mišljenje ZimiHome-a i ZimiHome ih nije verifikovao ili odobrio. Slažete se da ZimiHome nije odgovoran za bilo kakve povratne informacije ili drugi sadržaj koji je generisao korisnik. ZimiHome ohrabruje svakog korisnika da daje objektivne, konstruktivne i iskrene povratne informacije o ostalim korisnicima sa kojima su zaključili transakcije. ZimiHome nije u obavezi da istražuje bilo kakve primedbe koje su korisnici objavili radi tačnosti ili pouzdanosti ili da razmatra bilo kakve izjave ili materijale koje su korisnici objavili ili dostavili o bilo kakvim povratnim informacijama, ali to može učiniti po sopstvenom nahođenju.

ZimiHome poštuje lična i druga prava drugih i očekuje od korisnika da učine isto. ZimiHome ima pravo da identifikuje korisnika trećim licima koja tvrde da su njihova prava prekršena sadržajem koji je generisao taj korisnik, kako bi mogli pokušati da direktno reše žalbu.
Ako Korisnik otkrije da Korisnički sadržaj promoviše zločine protiv čovečnosti, podstiče mržnju i / ili nasilje ili se odnosi na dečiju pornografiju, Korisnik mora o tome obavestiti ZimiHome na info@zimihome.com.

11. Veze sa veb stranicama trećih lica

Platforma ZimiHome može sadržavati linkove (poput hiperlinkova) do veb lokacija trećih lica. Takvi linkovi ne predstavljaju odobrenje ZimiHome-a niti povezanost s tim veb lokacijama, njihovim sadržajem ili njihovim operaterima. Takve veze (uključujući, bez ogranićenja, spoljne linkove u okviru platforme ZimiHome, kao i bilo koji oglasi prikazani u vezi s tim) pružaju se kao informativna usluga, samo za referencu i praktičnost. ZimiHome ne kontroliše nijednu takvu veb stranicu i nije odgovoran za njihovu dostupnost, tačnost, sadržaj, oglašavanje, proizvode ili usluge. Vaša je odgovornost da procenite sadržaj i korisnost informacija dobijenih sa drugih veb lokacija. Priznajete i slažete se da ZimiHome nije uključen u stvaranje ili razvoj veb lokacija trećih strana i odriče se bilo kakve odgovornosti za veb lokacije trećih strana i ne može biti odgovoran za tvrdnje koje proizilaze iz ili se odnose na veb lokacije trećih strana. Nadalje, potvrđujete i slažete se da ZimiHome nema obavezu nadgledanja, pregledavanja ili uklanjanja linkova veb lokacija trećih strana, ali zadržava pravo da ograniči ili ukloni linkove do veb lokacija trećih strana na ZimiHome platformi po vlastitom nahođenju.

Upotreba bilo koje veb lokacije koju kontroliše, poseduje ili upravlja treća strana regulisana je uslovima korišćenja i politikama privatnosti tih veb lokacija. Takvim veb lokacijama pristupate na sopstveni rizik. ZimiHome se izričito odriče bilo kakve odgovornosti nastale u vezi sa vašim korišćenjem i / ili gledanjem bilo kog vebsajta ili drugog materijala povezanog sa linkovima koje se mogu pojaviti na ZimiHome platformi. Ovime se slažete da smatrate da ZimiHome nema nikakvu odgovornost koja može proizaći iz upotrebe linkova koji se mogu pojaviti na ZimiHome platformi.

12. ZimiHome posluje kao Internet tržište

ZimiHome funkcioniše kao internet tržište koje povezuje klijente sa pružaocima usluga koji upravo te usluge nude. ZimiHome ne obavlja usluge i ne zapošljava ljude za obavljanje usluga. Pružaoci usluga posluju kao nezavisna lica ili vlasnici preduzeća i obično se bave samostalno poslovima iste prirode kao što su oni koji se uključuju u usluge koje se za klijente obavljaju putem platforme ZimiHome. ZimiHome ne kontroliše i ne usmerava obavljanje usluga od strane pružaoca niti određuje njihove radne lokacije, cene ili radno vreme. Pružaoci usluga pružaju usluge pod svojim imenom ili imenom preduzeća, a ne pod imenom ZimiHome.

Pružaocii usluga pružaju sopstvene alate i zalihe za obavljanje svojih usluga; ZimiHome ne nudi alate, materijal ili zalihe. Pružaoci usluga su slobodni da održavaju klijentelu bez ikakvih ograničenja od ZimiHome-a i slobodni su da nude i pružaju svoje usluge drugde, uključujući putem konkurentskih platformi. ZimiHome platforma nije služba za zapošljavanje, i ZimiHome nije poslodavac nijednog korisnika. Pružaoci usluga priznaju i potvrđuju da su odgovorni za donošenje sopstvene poslovne odluke zaključivanjem ugovora o pružanju usluga i obavljanjem usluga i da, u zavisnosti od načina izvršenja takve poslovne procene, postoji šansa za pojedinačni dobitak ili gubitak.

13. Prava intelektualne svojine

Sav tekst, grafika, urednički sadržaj, podaci, formatiranje, grafikoni, dizajn, HTML, fotografije, muzika, zvukovi, slike, softver, video, fontovi i drugi sadržaji, uključujući ZimiHome dizajne, zaštitne znakove i logotipe (zajednički „ Vlasnički materijal ”) koji korisnici vide ili čitaju preko platforme ZimiHome je u vlasništvu ZimiHome-a, izuzev sadržaja koji je generisao korisnik, a korisnici ovime daju ZimiHome licencu za korišćenje kako je gore navedeno u članu 10.

Vlasnički materijal zaštićen je u svim oblicima, medijima i tehnologijama koji su sada poznati ili u daljem tekstu razvijeni. ZimiHome poseduje sav vlasnički materijal, kao i koordinaciju, izbor, uređenje i unapređenje takvih vlastitih materijala. Vlasnički materijal zaštićen je domaćim i međunarodnim zakonima koji regulišu autorska prava, patente i druga vlasnička prava. Korisnici ne mogu kopirati, preuzimati, koristiti, redizajnirati, rekonfigurirati ili ponovo prenositi bilo šta sa platforme ZimiHome bez izričitog pismenog odobrenja ZimiHomea i, ako je primenjljivo, saglasnosti nosioca prava na Korisnički generirani sadržaj. Bilo kakva upotreba takvog vlasničkog materijala osim one koja je ovde dozvoljena izričito je zabranjena.

14. Žalbe na autorska prava i zastupnik autorskih prava

ZimiHome poštuje intelektualno vlasništvo drugih i očekuje da će korisnici to učiniti isto. Ako verujete, u dobroj nameri, da bilo koji materijal dostavljen na ili u vezi sa platformom ZimiHome krši vaša autorska prava ili druga prava intelektualnog vlasništva, obratite se sledećim podacima ZimiHome na info@zimihome.com

15. Poverljive informacije

Priznajete da su poverljive informacije (kao što je definisano u daljem tekstu) dragoceno, posebno i jedinstveno bogatstvo kompanije ZimiHome i slažete se da tokom celog svog korišćenja naloga na ZimiHomeu i 10 godina nakon toga nećete otkrivati, prenositi ili koristiti (ili nastojati da podstaknete i druge na otkrivanje, prenos ili upotrebu) bilo kojih poverljivih podataka u bilo koju drugu svrhu osim upotrebe platforme ZimiHome u skladu sa ovim Uslovima korišćenja. Ako je relevantno, poverljive informacije možete otkriti vašim ovlašćenim zaposlenima i agentima, pod uslovom da su takođe dužni da čuvaju poverljivost poverljivih informacija. Uložićete sve napore da zaštitite poverljive informacije od neovlašćenog otkrivanja, prenosa ili korišćenja. Odmah ćete pismeno obavestiti ZimiHome o bilo kakvim okolnostima koje mogu predstavljati neovlašćeno otkrivanje, prenos ili upotrebu poverljivih podataka. Vratićete sve originale i sve kopije bilo kog i svih materijala koji sadrže poverljive podatke ZimiHome odmah nakon deaktivacije vašeg Korisničkog naloga ili raskida ovog Ugovora iz bilo kog razloga.

16. Izjava o garanciji

a) Upotreba platforme ZimiHome je potpuno na vaš sopstveni rizik

TEHNOLOGIJA ZIMIHOME PLATFORME pruža se na „KAKO JESTE“ OSNOVI BEZ GARANCIJA ILI USLOVA BILO KOJE VRSTE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE.
ZIMIHOME NE DAJE GARANCIJE ILI IZLAGANJE O TAČNOSTI ILI POTPUNOSTI SADRŽAJA OBEZBEDJENOG KROZ ZIMIHOME PLATFORMOM ILI SADRŽAJA BILO KOJIH SAJTOVA POVEZANIH SA PLATFORMOM ZIMIHOME I NE PREUZIMA ODGOVORNOST U UGOVORIMA, GARANCIJAMA ILI DELIKTIMA ZA BILO KOJE (i) GREŠKE ILI NEISPRAVNOST SADRŽAJA, (II) LIČNE POVREDE ILI OŠTEĆENJE IMOVINE, bilo koje prirode, što proizlazi iz vašeg pristupa i upotrebe ZIMIHOME PLATFORME, (III) SVAKOG PRISTUPA ILI KORIŠTENJA NAŠIH SIGURNOSNIH SERVERA I / ILI I SVOG I SVE OSOBNE INFORMACIJE I / ILI FINANSIJSKE INFORMACIJE KOJE SU TAMO SKLADIŠTENE I (IV) DOGAĐAJE NAD KOJIMA ZIMIHOME NEMA KONROLU.

ZimiHome ne jamči, ne podržava, ne garantuje I ne preuzima odgovornost za bilo koju uslugu koja se oglašava ili nudi od treće strane putem platforme ZimiHome ili bilo kojeg hipervezanog vebsajta ili je sadržana u bilo kojem baneru ili drugom oglašavanju, a ZimiHome neće biti stranka nikome niti će na bilo koji način biti odgovoran za nadgledanje bilo koje transakcije između vas i drugih korisnika, ili vas i trećih pružaoca usluga. Kao i kod kupovine proizvoda ili usluge putem bilo kojeg medija ili u bilo kom okruženju, trebalo bi da koristite svoje rasudjivanje i budete oprezni gde god je to potrebno. Bez ograničavanja gore navedenog, ZimiHome i afilijati ne garantuju da će pristup ZimiHome platformi biti nesmetan ili da će ZimiHome platforma biti bez grešaka; niti daju nikakvu garanciju u pogledu rezultata koji se mogu dobiti upotrebom platforme ZimiHome ili u pogledu pravovremenosti, tačnosti, pouzdanosti, potpunosti ili sadržaja bilo koje Usluge, informacija ili materijala pruženih putem ili u vezi sa korišćenjem platforme ZimiHome. ZimiHome i afilijati nisu odgovori za ponašanje bilo kog korisnika na mreži ili van nje. ZimiHome i afilijati ne garantuju da na ZimiHome platformi nema računarskih virusa, kvara na sistemu, crva, trojanskih konja ili drugih štetnih komponenti ili kvarova, uključujući, korišćenje za vreme hiperveze do ili sa veb lokacija trećih strana. ZimiHome i afilijati će implementirati odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bi osigurali nivo sigurnosti prilagođen riziku za sve lične podatke koje ste dali.

Bez obzira na bilo koju funkciju koju Klijent može koristiti da ubrza korišćenje ZimiHome-a, svaki Klijent je odgovoran za određivanje usluge i odabir svog pružaoca usluga, i ZimiHome ne garantuje robu ili usluge kupljene od strane klijenta. ZimiHome ne daje nikakve garancije ili garancije u vezi sa bilo kojim pružaocem usluge, profesionalnom akreditacijom, registracijom ili licencom.

(b) Nema odgovornosti

NI POD KOJIM USLOVIMA ZIMIHOME, ZAPOSLENI I AFILIJATI ILI NJIHOVI KORPORATIVNI PARTNERI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA, I VI OVIM OSLOBADJATE ZIMIHOME, AFILIJATE I NJIHOVE KORPORATIVE PARTNERE OD BILO KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, STVARNE, POSLEDIČNE , EKONOMSKE, POSEBNE ŠTETE ILI OBEŠTEĆENJE (uključujući, ali ne ograničavajući se na): IZGUBLJENU DOBIT, GUBITAK PODATAKA, GUBITAK DOBRE VOLJE, PREKID USLUGE, KVAR RAČUNARA, PAD SISTEMA, NEUZIMANJE NEKIH INFORMACIJA ILI DRUGOG SADRŽAJA SADRŽANIH ILI PRENETIH OD STRANE ZIMIHOME, TROŠKOVE ZAMENSKIH PROIZVODA ILI USLUGA ILI TROŠKOVI ADVOKATA) NA BILO KOJI NAČIN POVEZAN SA VAŠOM UPOTREBOM ILI NESPOSOBNOSTI DA KORISTITE ZIMIHOME PLATFORMU ILI USLUGE,IAKO STE BILI OBAVEŠTENI O NAVEDENIM MOGUĆNOSTIMA.

ZIMIHOME I AFILIJATI IZRIČITO SE ODRIČU BILO KOJE ODGOVORNOSTI KOJA MOŽE PROIZIĆI IZMEDJU KORISNIKA ZIMIHOME PLATFORME. ZIMIHOME I AFILIJATI TAKODJE NE PRIHVATAJU BILO KOJU ODGOVORNOST VEZANO ZA KVALITET I OBIM BILO KOG POSLA OBAVLJENOG PREKO ZIMIHOME PLATFORME.

17. Rešavanje sporova

Da biste ubrzali rešavanje i smanjili troškove bilo kakvih sporova, kontroverzi ili zahteva vezanih za, proistekle iz ili u vezi sa vašim korišćenjem platforme ZimiHome, vašeg odnosa sa ZimiHome, Uslugama ili ovim Ugovorom (uključujući prethodne verzije), („Spor“), vi i ZimiHome se slažete da prvo pokušate da pregovarate o bilo kojem sporu (osim onih koji su izričito isključeni dole) neformalno najmanje 30 dana pre nego što započnete bilo kakvo izvansudsko poravnanje. Takvi neformalni pregovori započeće nakon pismenog obaveštenja. Vaša adresa za takva obaveštenja je adresa povezana sa vašim nalogom, sa kopijom e-pošte na adresu e-pošte koju ste naveli kompaniji ZimiHome. Adresa kompanije ZimiHome za takvo obaveštenje je: GOLDSTAR EAST PTE LTD, 400 Orchard Rd, 238875 Singapore, email: info@zimihome.com

18. Aplikacije preuzete sa App Store-a

Sledeće se odnosi na bilo koju aplikaciju kojoj se pristupa preko ili je preuzete iz Apple App Store-a („App Store Sourced Application“): Priznajete i slažete se da (i) Sporazum je sklopljen između vas i ZimiHome-a, a Apple nije stranka ovog Ugovora, osim kao treća strana kao što je navedeno u daljem tekstu; i (ii) ZimiHome, a ne Apple, je isključivo odgovoran za Izvrsnu aplikaciju App Store-a i njegov sadržaj. Vaša upotreba aplikacije u App Store-u mora da bude u skladu sa uslovima korišćenja usluge App Store.

Potvrđujete da Apple nema nikakvih obaveza da pruža bilo kakve usluge održavanja i podrške u vezi sa aplikacijom App Store Sourced Application.
U slučaju bilo kakvog neuspeha App Store Sourced aplikacije da se pridržava bilo koje odgovarajuće garancije, možete obavestiti Apple, i Apple će vam vratiti povratnu cenu za aplikaciju App Store Sourced Application i, u najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, Apple neće imati nikakve druge garancije u vezi sa aplikacijom App Store Sourced Application. Kao i između ZimiHome-a i Apple-a, bilo koja druga potraživanja, gubici, obaveze, oštećenja ili troškovi koji se mogu pripisati bilo kakvom nepoštovanju bilo koje garancije biće isključiva odgovornost ZimiHome-a, podložna u svakom trenutku ograničenja garancije i isključenja koja su navedena u ovom Ugovoru.

Vi i ZimiHome potvrđujete da, između ZimiHome-a i Apple-a, Apple nije odgovoran za rešavanje bilo kakvih tvrdnji koje imate vi ili bilo koja treća strana u vezi sa aplikacijom App Store Sourced ili vašeg posedovanja i korišćenja zamenjene aplikacije App Store-a, uključujući, ali ne ograničavajući se na: (i) zahteve za odgovornost za proizvode; (ii) svaka tvrdnja da App Store Sourced Application ne ispunjava bilo koji važeći zakonski ili regulatorni zahtev; i (iii) potraživanja koja proizlaze iz zaštite potrošača ili sličnog.

Bez ograničavanja bilo kojih drugih uslova ovog Ugovora, morate se pridržavati svih važećih uslova sporazuma treće strane prilikom korišćenja zamenjene aplikacije App Store.

19. Nema agencije; Nema zaposlenja

Ovim ugovorom nije predviđena niti stvorena nikakva veza agencije, partnerstva, zajedničkog ulaganja, ni odnosa poslodavac-zaposleni.

20. Opšte odredbe

Neuspeh od strane ZimiHome-a da primenjuje bilo koju odredbu ovog Ugovora neće se tumačiti kao odricanje od bilo koje odredbe ili prava. Ovaj sporazum predstavlja potpuni i ekskluzivni ugovor između vas i ZimiHome-a u pogledu njegove teme i nadjačava i reguliše sve prethodne sporazume ili komunikacije, osim ako je drugačije određeno u Sporazumu o arbitraži u Odeljku 28A. Međutim, ovaj Ugovor ne zamenjuje druge sporazume o drugim temama koje možete imati sa ZimiHome-om.

Ovime potvrđujete i slažete se da možemo dodeliti ili preneti ovaj Ugovor bez vaše saglasnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na zadatke: (i) roditelju ili zavisnom preduzeću, (ii) sticaocu imovine, ili (iii) bilo kom drugom nasledniku ili sticaocu. Po datumu stupanja na snagu Ugovora (a) ZimiHome će biti oslobođen svih prava, obaveza i / ili obaveza prema vama koji nastaju u vezi sa događajima koji ističu datum kada je efektivni datum dodeljivanja, i (b) pravni subjekat koji će zameniti ZimiHome za izvršavanje ovog sporazuma. Ovaj ugovor ne može vam biti dodeljen ili prenet bez našeg prethodnog pismenog odobrenja. Svako dodeljenje koje krši ovaj član 22 biće ništavno. Ovaj sporazum će osigurati korist ZimiHome-a, njegovih naslednika i prenosnika.

21. Licenciranje

Sami pružaoci usluga odgovorni su za identifikaciju i dobijanje potrebnih licenci, dozvola ili registracija pre nego što ponude i preduzmu Usluge. Zaista, neke vrste usluga mogu biti zabranjene u potpunosti, a odgovornost je dobavljača usluga da izbegavaju takve zabranjene usluge. Kazne mogu obuhvatati novčane kazne ili drugo sprovođenje zakona. Ako imate pitanja o tome kako se nacionalni / državni / pokrajinski / teritorijalni i lokalni zakoni odnose na vaše usluge na platformi ZimiHome, prvo biste trebali potražiti odgovarajuće pravne savete.

Budući da ZimiHome ne nadgleda, ne obuhvata, ne usmerava, ne kontroliše rad pružaoca usluga ili njegovo izvršavanje, klijenti moraju sami da utvrde da li je pružalac usluga kvalifikovan za obavljanje određene usluge. Klijenti će možda želeti da se konsultuju sa svojim nacionalnim / državnim / pokrajinskim / teritorijalnim ili lokalnim zakonima kako bi utvrdili da li određene usluge moraju da obavljaju licencirani ili na drugi način registrovani profesionalci. Klijenti će takođe želeti da razgovaraju sa svojim pružaocem usluga o svim određenim opasnostima, preprekama (vidljive i skrivene) koje mogu uticati na performanse usluge.

22. Izmene ovog sporazuma i platforme ZimiHome

ZimiHome zadržava pravo, prema vlastitom i apsolutnom nahođenju, da menja, dopunjuje, suspenduje, prekida ili briše bilo koje uslove i odredbe ovog Ugovora (uključujući Uslove korišćenja i Politiku privatnosti) i preispituje, poboljšava, menja i ili ukida, privremeno ili trajno, platformu ZimiHome ili bilo koji sadržaj ili informacije putem platforme ZimiHome u bilo koje vreme, na snazi sa ili bez prethodnog obaveštenja i bez ikakve odgovornosti prema ZimiHome. ZimiHome će se truditi da vas obaveštava o materijalnim izmenama ovog Ugovora putem e-maila, ali neće biti odgovoran za bilo kakvo nepostupanje. Ako su bilo kakve buduće promene ovog Ugovora za vas neprihvatljive ili uzrokuju da više ne budete u skladu sa ovim Ugovorom, morate deaktivirati svoj nalog i odmah prestati sa korišćenjem ZimiHome platforme. Vaša kontinuirana upotreba platforme ZimiHome nakon bilo kakve revizije ovog sporazuma predstavlja vaše potpuno i neopozivo prihvatanje bilo koje i svake takve promene, osim ako su zabranjene bilo kojim zakonima ili propisima. ZimiHome takođe može nametnuti ograničenja za određene funkcije ili ograničiti vaš pristup delu ili celoj ZimiHome platformi bez najave ili odgovornosti.

23. Prava trećih lica

Odredbe ovog Ugovora su u korist strana ugovornica i njihovih naslednika i dozvoljenih ustupanja i neće se tumačiti kao davanje bilo kog prava bilo kojoj trećoj strani (uključujući bilo koja prava trećih strana, osim kako je utvrđeno u članu 20) ili dati bilo kojem licu ili entitetu osim Korisniku bilo kakav interes, zahtev, odgovornost, nadoknadu, zahtev za tužbu ili bilo koji drugi zahtev za postupanje u vezi sa ili u vezi sa bilo kojim sporazumom ili odredbom koja je ovde sadržana ili se namerava ovim dokumentom. Nijedan od uslova ovog Ugovora nije primenjiv od bilo kog lica koja nije strana ovog Ugovora, pod uslovom da Klijentov agent može delovati u ime i za račun svog Klijenta.

24. Obaveštenja i saglasnost da se obaveštenja primaju elektronskim putem

Saglasni ste za primanje bilo kakvih sporazuma, obaveštenja, obelodanjivanja i drugih komunikacija (zbirno, „Obaveštenja“) na koje se ovaj Ugovor odnosi, elektronskim putem, uključujući bez ograničenja putem e-pošte ili slanjem Obaveštenja na našim platformama (aplikacija ili websajt). Slažete se da sva Obaveštenja koja vam pružamo elektronskim putem ispunjavaju sve zakonske uslove isto kao kada bi takve komunikacije bile u pisanom obliku.

25. Pristanak na elektronske potpise

Korištenjem platforme ZimiHome, pristajete na elektronsko poslovanje preko platforme ZimiHome. Slažete se da je vaš elektronski potpis pravni ekvivalent vašeg ručnog potpisa. Nadalje se slažete da upotreba tastature, miša ili drugog uređaja za odabir stavke, dugmeta, ikone ili sličnog čina / radnje predstavlja vaš potpis kao da ste ga stvarno pismeno potpisali. Takođe se slažete da nije potrebno nikakvo verifikaciono telo ili verifikacija trećih strana za potvrđivanje vašeg elektronskog potpisa, a nedostatak ove potvrde ili verifikacije trećih strana ni na koji način neće uticati na izvršljivost vašeg elektronskog potpisa.